Prevodno usmerjene besedilne kompetence v italijanskem jeziku II

Prevodno usmerjene besedilne kompetence v italijanskem jeziku II

Stopnja: 2

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:30

Ure vaj:0

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Mikolič Južnič Tamara

Vsebina

Pri predmetu se študenti seznanijo z značilnostmi pisnega in govorjenega diskurza v italijanskem jeziku na ravni oblike, funkcije, namena in ciljne publike. Predmet se osredotoča na retorične konvencije in jezikovne značilnosti izbranih žanrov. Študentje se seznanijo z diskurznimi značilnostmi pravilnikov, predpisov in navodil, ter z informativnim in promocijskim diskurzom.