Psihosocialni odnosi v šoli

Psihosocialni odnosi v šoli

Stopnja: 2

Ure predavanj:45

Ure seminarjev:30

Ure vaj:45

ECTS točke:8

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Pirc Tina, prof. dr. Pečjak Sonja, prof. dr. Peklaj Cirila

Vsebina

• Kakovostno učno okolje: preučevanje, naloge psihologa (delo z učiteljem, posameznimi učenci, skupinami učencev, na nivoju šole), celostni integrirani tristopenjski preventivni modeli, pripomočki za sistematično presejanje za podporo pozitivnemu vedenju.
• Šolska prilagojenost in šolska kultura (značilnosti, vrste, spreminjanje šolske kulture).
• Razred/oddelek in njegove značilnosti: skupinski cilji, razredne norme, razredne strukture, kohezivnost razreda.
• Medosebni odnosi med učiteljem in učenci: teorije, preučevanje (zaznavanje učencev, zaznavanje učiteljev, opazovanje), vpliv na delo v razredu, Piantov model medosebnih odnosov.
• Značilnosti učitelja: demografske, osebnostne značilnosti, učiteljeva prepričanja in pričakovanja, reprezentacijski modeli odnosov.
• Interakcija v razredu: učiteljevo vodenje razreda, stili vodenja, strategije vodenja razreda (proaktivne, preventivne, kurativne - intervencije za spreminjanje neustreznega vedenja učencev), verbalna komunikacija (veščine oddajanja, sprejemanja sporočil, reševanja problemov), neverbalna komunikacija (različni vidiki in vpliv na učence).
• Značilnosti učencev: demografske značilnosti, socialna kompetentnost in socialne veščine, primanjkljaji na področju socialne kompetentnosti, merjenje in razvijanje socialne kompetentnosti pri učencih.
• Odnosi med učenci: vrste (prijateljstvo, sprejetost, medvrstniško nasilje), ugotavljanje, razvijanje socialnih veščin.
• Šola in starši: vpliv družinskega okolja na učenca, sodelovanje med šolo in starši, vloga psihologa.