Razvojna psihologija otroštva

Razvojna psihologija otroštva

Stopnja: 1

Ure predavanj: 60

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: asist. Hacin Beyazoglu Kaja, izr. prof. dr. Fekonja Urška, red. prof. dr. Zupančič Maja, zasl. prof. dr. Marjanovič Umek Ljubica

Vsebina

Razvojna obdobja: prednatalno obdobje, obdobje dojenčka, malčka, zgodnjega otroštva, srednjega in poznega otroštva. Prečni in vzdolžni pristop zbiranja podatkov. Mikrogenetski pristop v razvojnopsihološkem raziskovanju. Opazovanje v naravnem in laboratorijskem okolju. Pogovor, raba vprašalnikov, različni načini ocenjevanja razvoja. Spočetje, embrio, fetus, rojstvo, novorojenček. Biološka rast človeka. Razvoj dojenčka in malčka: veliki in drobni gibi, zaznavni razvoj, razvoj mišljenja in govora, čustva in temperament, socialni razvoj. Razvoj navezanosti. Razvojnopsihološki vidiki otrokove pripravljenosti za vstop v šolo. Razvoj otroka v zgodnjem, srednjem in poznem otroštvu: razvoj mišljenja, pojmotvornost, reševanje problemov, razvoj govora, metajezikovno zavedanje, teorija uma, socialna kognicija, socialna in moralna kompetentnost, razvoj osebnostnih značilnosti, gibalni razvoj. . Podobnosti in razlike v razvoju med deklicami in dečki.