Razvojna psihologija otroštva

Razvojna psihologija otroštva

Stopnja: 1

Ure predavanj: 60

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Hacin Beyazoglu Kaja, izr. prof. dr. Fekonja Urška, prof. dr. Svetina Matija, prof. dr. Zupančič Maja

Razvojna obdobja: prednatalno obdobje, obdobje dojenčka, malčka, zgodnjega otroštva, srednjega in poznega otroštva. Prečni in vzdolžni pristop zbiranja podatkov. Mikrogenetski pristop v razvojnopsihološkem raziskovanju. Opazovanje v naravnem in laboratorijskem okolju. Pogovor, raba vprašalnikov, različni načini ocenjevanja razvoja. Spočetje, embrio, fetus, rojstvo, novorojenček. Biološka rast človeka. Razvoj dojenčka in malčka: veliki in drobni gibi, zaznavni razvoj, razvoj mišljenja in govora, čustva in temperament, socialni razvoj. Razvoj navezanosti. Razvojnopsihološki vidiki otrokove pripravljenosti za vstop v šolo. Razvoj otroka v zgodnjem, srednjem in poznem otroštvu: razvoj mišljenja, pojmotvornost, reševanje problemov, razvoj govora, metajezikovno zavedanje, teorija uma, socialna kognicija, socialna in moralna kompetentnost, razvoj osebnostnih značilnosti, gibalni razvoj. . Podobnosti in razlike v razvoju med deklicami in dečki.

- Marjanovič Umek, L. in Zupančič, M. (ur.) (2019). Razvojna psihologija: izbrane teme (str. 7 -22, 108 _ 126). Oddelek za psihologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.
- Marjanovič Umek, L. in Zupančič, M. (ur.) (2020). Razvojna psihologija 1. zvezek Znanstvena založba Filozofske fakultete.
- Marjanovič Umek, L. in Zupančič, M. (2020). Razvojna psihologija 2. zvezek. Znanstvena založba Filozofske fakultete.
- Marjanovič Umek, L., Fekonja, U. in Bajc, K. (2006). Dejavniki otrokove pripravljenosti za šolo. Psihološka obzorja, 15(2), 31-51.
- Marjanovič Umek, L. in Fekonja, U. (2019). Zgodbe otrok: Razvoj in spodbujanje pripovedovanja. Znanstvena založba Filozofske fakultete.
- Karmiloff, K. in Karmiloff–Smith, A. (2001). Pathways to language. Harvard University Press.