Slovenska umetnost srednjega veka I

Slovenska umetnost srednjega veka I

Stopnja: 1

Ure predavanj: 60

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Cerkovnik Gašper

Obravnava razvoja arhitekture na Slovenskem po zgodovinskih obdobjih (zgodnji srednji vek, romanika, zgodnja, zrela, pozna gotika), in sicer ob upoštevanju vsakokratnih zgodovinskih (gospodarskih, političnih, kulturnih, idejnih) okoliščin kot tudi z vidika osnovnih umetnostnozgodovinskih metod (funkcionalistične, vsebinske, slogovne) ter umetnostno zemljepisnih položajev. Poudarek je na ključnih spomenikih in avtorjih, ki sta jim namenjena nadrobnejši prikaz in umetnostnozgodovinska analiza. Pri posameznih pomembnejših slogovnih pojavih so nakazani zgledi in spodbude izven ožjega slovenskega ozemlja, ki naj obravnavano spomeniško gradivo postavijo v kronološko razvojni in slogovni okvir širšega evropskega prostora. Obravnavo spomeniškega gradiva spremlja tudi kritičen pretres bibliografije.

- J. Höfler in S. Štefanac, Umetnost srednjega veka na Slovenskem: arhitektura in plastika, Ljubljana 1994 (skripta, računalniški iztisk)
- F. Stele, Monumenta artis slovenicae I, Ljubljana 1935
- E. Cevc, Slovenska umetnost, Ljubljana 1966
- Posamezne knjige zbirke Ars Sloveniae (Mladinska knjiga, Ljubljana)
- M. Zadnikar, Romanika, Ljubljana 1982
- Gotika v Sloveniji, katalog razstave Narodna galerija (ed. J. Höfler), Ljubljana 1995

Druga priporočljiva študijska literatura se sproti navaja med predavanji.