Slovensko-angleško prevajanje l

Slovensko-angleško prevajanje l

Stopnja: 1

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:0

Ure vaj:90

ECTS točke:6

Nosilec/izvajalec: asist. dr. Grad Martin Anton, doc. dr. Zlatnar Moe Marija, lekt. dr. Grahek Križnar Nina, lekt. dr. Vogrinc Javoršek Urška

Vsebina

Predmet obsega:
a) Prevajanje iz anglešcine v slovenšcino
b) Angleški jezik in besedilo

Prevajanje iz anglešcine v slovenšcino:
Namen predmeta je razviti tehnike in strategije za cim boljše razumevanje izhodišcnih besedil v anglešcini, in prevajanje izhodišcnih besedil razlicnih vrst (novice, krajši clanki, vzporedna besedila (navodila za uporabo, recepti), seznami izdelkov v ciljni jezik. ),. Bralne sposobnosti in razumevanje besedil razvijamo z razpravo in analizo izhodišcnih besedil; s primerjavo izhodišcnih in ciljnih besedil, razvijanjem spretnosti pri uporabi prevajalskih sredstev in zunajbesedilnega znanja in splošne razgledanosti, ponovnim pisanjem vzporednih besedil ter prevajanjem manj zahtevnih besedil.
Angleški jezik in besedilo:
Študentje spoznavajo razlicne tipe besedil, njihovo obliko, funkcijo, namen, ciljno bralstvo ter jezikovne znacilnosti na besedni (registrski) in skladenjski ravni. Predmet zajema tako teoreticni del, pri katerem študentje spoznavajo in obravnavajo razlicne diskurzne pojme in izrazje, kot tudi prakticni del, pri katerem ob uporabi pridobljenih znanj samostojno tvorijo pisna in govorjena besedila.