Slovensko-angleško prevajanje lll

Slovensko-angleško prevajanje lll

Stopnja: 1

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 60

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Zlatnar Moe Marija

Predmet Slovensko-angleško prevajanje III se osredotoca na izpopolnjevanje strategij za analizo, razumevanje in prevajanje besedil iz anglešcine v slovenšcino in obratno. Študentje še vedno prevajajo vecinoma nekoliko težja publicisticna besedila z razlicnih podrocji, npr. politike, gospodarstva, poljudne znanosti in humanistike, kulture in umetnosti. Posebna pozornost se še vedno posveca skladenjskim, besedilnozvrstnim, pa tudi slogovnim in jezikovnozvrstnim znacilnostim posameznih besedil, namenu besedila v izhodišcnem in ciljnem besedilu, ter pricakovanjem in zahtevam ciljnih bralcev. Poleg analize in prevajanja besedil v obeh jezikih, pri predmetu obravnavamo tudi nekatera težja podrocja prevajanja med anglešcino in slovenšcino, npr. pri besedotvorju, poudarjanju, jezikovnovrstnih vprašanjih, metaforiki, kulturno vezanih prvinah in podobnem.

Enojezicni angleški slovarji
Fran. si
Veliki angleško-slovenski slovar Oxford. Ur. Simon Krek. 2005. Ljubljana: DZS. COBISS.SI-ID - 217361664
dodatno gradivo, ki ga pripravi izvajalec seminarja
razlicni specializirani slovarji in drugi pripomocki