Slovensko-francosko prevajanje I

Slovensko-francosko prevajanje I

Stopnja: 1

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 90

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: asist. dr. Šumrada Simona, lekt. dr. Dobnik Nadja, prof. dr. Schlamberger Brezar Mojca

Predmet se deli na dva podpredmeta:
a) Prevajanje iz francošcine v slovenšcino 1
b) Francoski jezik in tvorjenje besedil

Prevajanje iz francošcine v slovenšcino:
Namen predmeta je razviti tehnike in strategije za cim boljše razumevanje izhodišcnih besedil v francošcini in prevajanje izhodišcnih besedil razlicnih vrst v ciljni jezik.
Pisno in ustno analiziranje, povzemanje in parafraziranje krajših splošnih francoskih in slovenskih besedil. Primerjanje izvirnika in prevedenega besedila in razlik med prevodi razlicnih avtorjev. Izdelava povzetkov v slovenšcini na podlagi francoskega besedila.

Francoski jezik in tvorjenje besedil:
Študentje spoznajo razlicne tipe besedil, njihovo obliko, funkcijo, namen, ciljno bralstvo ter jezikovne znacilnosti na besedni in skladenjski ravni.
Spoznavanje tehnik prodiranja v besedilo, razclenjevanja in povzemanja.
Tvorjenje krajših sestavkov v slovenskem in francoskem jeziku na podlagi predloge, povzemanje, razclenjevanje s poudarkom na ustrezni rabi slovenskega in francoskega jezika. Prosto tvorjenje. Spoznavanje specificnosti francoske skladnje v primerjavi s slovenšcino.

Slovarji v elektronski ali natisnjeni obliki:
Obvezni:
1. Bajec, A. et al., ur. 1970-1991. Slovar slovenskega knjižnega jezika I-IV. Ljubljana: DZS. COBISS.SI-ID – 5680645
2. Le Petit Robert, Dictionnaire de la langue française (2013), Paris: Dictionnaire Le Robert. COBISS.SI-ID – 62307938
3. Grad A. 2007. Francosko-slovenski moderni slovar, Ljubljana : DZS COBISS.SI-ID – 231133696
4. Jesenik V., Dembskij N. 2001. Slovensko-francoski slovar, Ljubljana : DZS COBISS.SI-ID - 110677504
5. Trésor de la langue française en ligne (http:atilf.atilf.)

Priporočljivi:
6. Genouvrier,E., Désiral,C., Hordé, T. Nouveau dictionnaire des synonymes. Paris : Larousse COBISS.SI-ID – 15983714 1989
7. Dictionnaire des synonymes et contraires, H. Bertaud du Chazaud, Ed. Les Usuels du Robert COBISS.SI-ID – 4243042 1996
8. Le Grand Robert: Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, Pariz: Société du Nouveau Littré, 1953-1964, dodatek 1989 COBISS.SI-ID – 18180194
9. Grand dictionnaire encyclopédique Larousse, Pariz: Larousse, 1971-1978 COBISS.SI-ID – 8346887 Grand Larousse de la langue française : en six volumes

Druga priporočljiva literatura: enciklopedije, leksikoni, terminološki slovarji (npr. filozofija, literarna teorija), angleško-francoski dvojezični slovarji.