Slovensko-francosko prevajanje III

Slovensko-francosko prevajanje III

Stopnja: 1

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 60

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: lekt. dr. Dobnik Nadja, prof. dr. Schlamberger Brezar Mojca

Prevajanje iz francošcine v slovenšcino:
Študentje poglobijo v prejšnjih letnikih pridobljena znanja in spretnosti na podrocju prevajanja iz francošcine v slovenšcino ter ob delu z izbranimi besedili spoznavajo prevajalske probleme in možnosti za njihovo reševanje.
Spoznajo delo s specializiranimi slovarji in prevajalskimi orodji in nadaljujejo delo z vzporednimi besedili. Obravnavani bodo tudi naslednji problemi, ki se pojavljajo ob prevajanju: prevajanje pogostih besednih zvez, primerjava razlik v sintaksi in besednem redu, primerjalna obravnava kohezivnih sredstev v besedilih, prevajanje stalnih besednih zvez, registri in stopnja formalnosti.
Predmet obsega prevod raznovrstnih tipov splošnih besedil iz francošcine v slovenšcino. Študentje so dejavno udeleženi pri procesu prevajanja in obravnavanju vprašanj, ki se ob tem pojavijo.
Prevajanje besedil izbranih vrst in z razlicnimi funkcijami iz francošcine v slovenšcino. Odmik od splošnih besedil k besedilom s specificnih podrocij (tehnika, ekonomija, poljudnoznanstvena besedila).
Študenti obravnavajo razlicna besedila in teme ter poglabljajo znanje o podobnostih oz. razlikah med obema jezikoma in kulturama. Seznanijo se z racionalno uporabo slovarjev ter drugih leksikografskih pripomockov za potrebe prevajanja; pri pouku predstavljajo svoje doma pripravljene prevode tematsko raznolikih besedil, jih primerjajo in preverjajo njihovo ustreznost, diskutirajo o razlicnih rešitvah in virih zanje.

Slovarji in korpusi:  
Obvezni:  
Slovar slovenskega knjižnega jezika (2005), Ljubljana: DZS COBISS.SI-ID - 220233728   
Le petit Robert : dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française: Paris, Le Robert,  2010, COBISS.SI-ID - 1024064098  
Le petit Robert [Elektronski vir] : dictionnaire de la langue française  Paris] : Dictionnaires Le Robert, cop. 2001 COBISS.SI-ID - 3211795 
Le Trésor de la langue française informatisé (http://atilf.atilf.fr/).  
GRAD, A. (2007): Francosko-slovenski moderni slovar, Ljubljana: DZS. COBISS.SI-ID – 231133696 
GRAD, A. (19902010): Francosko-slovenski moderni slovar, Ljubljana: DZS.   
COBISS.SI-ID - 251351040   
JESENIK, V., DEMBSKIJ, N. (2001): Slovensko-francoski slovar, Ljubljana: DZS. . COBISS.SI-ID - 110677504 

Priporocljivi: 
Korpus Gigafida (http://www.gigafida.net/). 
Korpus FraSloK (publicisticni del) (www.sketchengine.eu).