Slovensko-nemško medjezikovno posredovanje III

Slovensko-nemško medjezikovno posredovanje III

Stopnja: 1

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:0

Ure vaj:60

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Maček Amalija

Vsebina

Pri seminarju Slovensko-nemško medjezikovno posredovanje III študentje poglobijo predhodno pridobljena znanja in spretnosti na področju prevajanja iz nemščine v slovenščino ter ob delu z izbranimi besedili spoznavajo prevajalske probleme in možnosti za njihovo reševanje, poglabljajo osnovne prevajalske strategije pri delu z besedili, ki vsebujejo zapletenejše skladenjske in pomenske strukture; srečajo se z analizo in oblikovanjem besedil, spoznajo različne besedilne vrste in osnovne razlike pri konvencijah besedilnih vrst med nemškim in slovenskim jezikom.

Pouk se osredotoča na povečevanje sposobnosti razumevanja besedila tako v slovenščini kot v nemščini, predvsem v primerih skladenjske kompleksnosti in dvoumnosti, metaforičnega pomena, analogij, kulturnih in zgodovinskih referenc, pri tem da se študent v tretjem letniku še vedno srečuje s splošnimi besedili, ki pa so zahtevnejša in jih zaznamuje pripadnost določeni zvrsti.

Študentje se seznanijo z uporabo slovarjev ter drugih leksikografskih pripomočkov, različnih strokovnih priročnikov, dodatne literature, spletnih baz, glosarjev ter drugih možnosti, ki so prevajalcu v pomoč pri njegovem delu. Pri seminarju predstavljajo svoje doma pripravljene prevode tematsko raznolikih besedil, jih primerjajo in preverjajo njihovo ustreznost, diskutirajo o različnih rešitvah in virih zanje, seznanijo se z obvladovanjem osnovnih prevajalskih strategij slovenjenja.