Slovensko-nemško prevajanje III

Slovensko-nemško prevajanje III

Stopnja: 1

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:0

Ure vaj:60

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: asist. dr. Šrimpf Urban, doc. dr. Maček Amalija

Vsebina

Pri vajah iz slovensko-nemško prevajanje III študentje poglobijo predhodno pridobljena znanja in spretnosti na podrocju prevajanja iz nemšcine v slovenšcino ter ob delu z izbranimi besedili spoznavajo prevajalske probleme in možnosti za njihovo reševanje, poglabljajo osnovne prevajalske strategije pri delu z besedili, ki vsebujejo zapletenejše skladenjske in pomenske strukture; srecajo se z analizo in oblikovanjem besedil, spoznajo razlicne besedilne vrste in osnovne razlike pri konvencijah besedilnih vrst med nemškim in slovenskim jezikom.

Pouk se osredotoca na povecevanje sposobnosti razumevanja besedila tako v slovenšcini kot v nemšcini, predvsem v primerih skladenjske kompleksnosti in dvoumnosti, metaforicnega pomena, analogij, kulturnih in zgodovinskih referenc, pri tem da se študent v tretjem letniku še vedno srecuje s splošnimi besedili, ki pa so zahtevnejša in jih zaznamuje pripadnost doloceni zvrsti.

Študentje se seznanijo z uporabo slovarjev ter drugih leksikografskih pripomockov, razlicnih strokovnih prirocnikov, dodatne literature, spletnih baz, glosarjev ter drugih možnosti, ki so prevajalcu v pomoc pri njegovem delu. Pri seminarju predstavljajo svoje doma pripravljene prevode tematsko raznolikih besedil, jih primerjajo in preverjajo njihovo ustreznost, diskutirajo o razlicnih rešitvah in virih zanje, seznanijo se z obvladovanjem osnovnih prevajalskih strategij slovenjenja na relaciji nemšcina - slovenšcina.