Sodobni češki jezik 3 (Oblikoslovje 2)

Sodobni češki jezik 3 (Oblikoslovje 2)

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 15

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Stankovska Petra

Vsebina tega predmeta temelji na opisu češkega oblikotvornega sistema, tako kot se tradicionalno prikazuje v čeških slovnicah. Namenjen je študiju besednih vrst in morfoloških oblik pregibnih besednih vrst, tako kot jih določa češka tradicija (samostalnik, pridevnik, zaimek, števnik, glagol). Nepregibne besedne vrste so obravnavane samo obrobno.
Poseben poudarek je na razlikah v oblikoslovnem sistemu češčine in slovenščine (npr. obstoj trdih in mehkih sklanjatvenih vzorcev v češčini) in na praktični primerjavi med obema jezikoma.
Poleg sistemskih razlik se osredotočamo tudi na izjeme in nepravilnosti v naboru čeških končnic pri posameznih sklanjatvenih in spregatvenih tipih.

Stankovska, Petra. Češka slovnica za bohemiste. 1. natis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2009. 260 str., tabele.
Kohoutková, Zdeňka. Češko glasoslovje, besedotvorje in oblikoslovje : delovni zvezek. 1. natis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2018. 129 str.
Mluvnice češtiny II. Praha: Academia. 1986.
Příruční mluvnice češtiny. Praha: NLN. 1995. 227–369.
Čechová, Marie a kol. Čeština – řeč a jazyk. Praha: ISV. 1996. (Izbrana poglavja.).
Trnková, Alena. Cvičení z české mluvnice. Praha: Univerzita Karlova. (Več ponatisov).