Stara ruska književnost

Stara ruska književnost

Stopnja: 2

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Podlesnik Blaž

Predstavitev vznika ruske oziroma vzhodnoslovanske »literature« v obdobju Kijevske Rusije v navezavi na kulturo Bizanca in južnoslovansko tradicijo Cirila in Metoda. Pregled postopnega osamosvajanja ruske nacionalne »literature« od obdobja samostojnih vzhodnoslovanskih fevdalnih vladavin do obdobja centralizirane Moskovske Rusije in »prehodnega obdobja« ter baroka v drugi polovici XVII. stoletja. Posebna pozornost je posvečena sinkretizmu funkcij srednjeveške (zapisane) besede in značilnostim t.i. estetike identitete oziroma »ideala« ter dejstvu, da je ruska kultura tega obdobja bila ločena od zahodnoevropskega humanizma in renesanse.

• Д. С. Лихачев‚ Л. А. Дмитриев, Я. С. Лурье, Г. Н. Моисеева‚ А. М. Панченко, О. В. Творогов: Русская литертура X – первой четверти XVII века. История русской литерауры в четырех томах. Том I. Ред. А.С. Бушман и др. Ленинград: «Наука» 1980. 19-462. https://imwerden.de/pdf/istoriya_russkoj_literatury_tom_1_1980__ocr.pdf
• Skaza: Poetika D. S. Lihačova in prevrednotenje ruskega srednjeveškega slovstva. Slavistična revija XVIII (1970). 146-153. COBISS.SI-ID 761092
• Литература Древней Руси. Хрестоматия. Сост. Л. А.Дмитриев. Под ред. Д. С. Лихачeва. Санкт-Петербург: «Академичесий проект» 1997. 8-51, 75-81, 145-162, 345-372, 486-514. COBISS.SI-ID 7737442

Ob literaturi se mora študent seznaniti tudi z izborom literarnih spomenikov ruske pismenosti 11.-17. stol.